جمعه , ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • سخنرانی با موضوع: جایگاه یادگیری در طراحی برنامه ریزی آموزشی

    کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت در دانشگاه تهران.

  • گواهینامه سخنرانی مقاله

    گواهینامه پزیرش و سخنرانی با موضوع "جایگاه یادگیری در طراحی برنامه ریزی آموزشی" در کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت که در دانشگاه تهران.

  • گواهینامه حضور در کنفرانس

    گواهینامه حضور در کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت که در دانشگاه تهران

جایگاه یادگیری در طراحی برنامه ریزی آموزشی

جایگاه یادگیری در طراحی برنامه ریزی آموزشی

نویسنده مسئول: محمدرضا طاهرخانی

چکیده

یادگیری تعاریف گوناگون دارد اما در تمام این تعاریف تغییر رفتار به عنوان اساسی ترین رکن یادگیری قلمداد شده است. یادگیری فرآیندی است که در آن رفتار ها و پندارهای افراد تغییر می یابد و به گونه ای دیگر می اندیشند و عمل می کنند. یادگیری بایستی ذهن یاد گیرنده را پیش از هر چیز به خود جذب کند به جای اینکه فرآیندی از قبل تعیین شده به وی آموخته شود. از طرفی دیگر محیط آموزشی نیز بایستی برای یادگیری مناسب باشد. محیط آموزش بایستی موقعیت های جالب و برانگیزاننده ای برای یاد گیرنده داشته باشد تا فرآیند یادگیری را در وی تشدید کند. همچنین بایستی در یاد گیرنده زمینه لازم جهت فراگیری موضوع مربوطه وجود داشته باشد تا در صورت قرار گیری در آموزشی استاندارد، بتواند به درستی مطلب ارائه شده را یاد گیرد. بایستی به دانش آموز فرصت تمرین و تکرار مناسب در هدف های مورد نظر داده شود تا فرآیند تثبیت رخ دهد. این اصول می تواند در کنار آموزش و پرورش، برای همه افراد اعم از مدیران، کارکنان، مربیان، پژوهشگران و دانشجویان قابل استفاده است. در پژوهش پیش رو با توجه به نظریات مختلف صاحب نظران برنامه ریزی آموزشی، تلاش بر آن شده تا به صورت علمی فرآیند آموزش و یادگیری به صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت مشاهده خواهد شد که تا چه میزان دقت در جزئیات علوم مرتبط برنامه ریزی آموزشی، می تواند در کیفیت فرآیند آموزش و یادگیری در پیشرفت تاثیر گذار باشد.

مقدمه

اثر و اهمیت بنیانی خاص برای طراحی آموزشی، مسئله ای است که اغلب در مجامع آموزشی و تربیتی مورد توجه است. اکنون الگو ها و نظریه های متعددی موجود است که طراحان آموزشی می توانند از میان آن ها نظریه و الگوهای مورد توجه خود را انتخاب کنند. الگوهای پردازش اطلاعات و نظریه های خبر پردازی گوناگون یادگیری ارائه شده از زمان اسکینر تا عصر پیاژه، علاوه بر تفسیرهای عدیده گام به گام از رویکرد سیستم ها، جنبه های متعدد برنامه ریزی و اجرای آموزش کلاسی را نیز مورد توجه قرار داده اند.

تلقی نسبت به فرایند یادگیری. یادگیری به هوشیاری آگاهی و بخصوص خودآگاهی مربوط است. با آگاه تر شدن مردم از حیات ظرفیت درونی خود و رابطه خویش با دنیای پیرامون، سایر یادگیری ها تحت تاثیر این شرایط قرار می گیرد. به طور کلی آموزش و پرورش  ماورای فردی در تلاش برای هشیار کردن فرد درباره نحوه نگاه او به جهان هستی است.

یکی از اهداف روش اکتشافی این است که یادگیری را لذت بخش و الهام بخش کند. انگیزش در روش  اکتشافی عمدتا درونی است و به دلیل هیجان و لذتی که در زمان رسیدن به بینش به یاد گیرنده دست می دهد. برونر وقتی یاد گیرنده در جریان یادگیری به پاداش بیندیشد این انگیزش شکل بیرونی پیدا می کند. بر این اساس بسیاری از فعالیت ها موجبات تقویت خود را فراهم می کنند.

در ارزشیابی پایانی رفتار یاد گیرنده هدف آن است که درباره رفتار کنونی و نیز رفتار آینده او قضاوت به عمل آید. به عبارت دیگر منظور آن است که مشخص شود در حال حاضر رفتار یاد گیرنده تا چه اندازه با هدفهای مورد نظر مطابقت دارد. همچنین در صورتی که رفتار کنونی او با هدف ها مطابقت نداشته باشد یا اینکه رفتار آینده او منظور نظر باشد باید ضمن پیش بینی رفتار آینده یاد گیرنده تطابق احتمالی آن را با هدف ها مورد نظر قرار داد.