پنج شنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۹
تصویر گواهینامه ثبت اختراع آقای محمدرضا طاهرخانی

گواهینامه ثبت اختراع

گواهینامه ثبت اختراع

یکی از اختراعات بنده در رشته غیر تخصصی که بعد از تاییدیه علمی از دانشگاه تهران در سازمان ثبت اختراعات ایران مورد ثبت قرار گرفته است و در حال حاضر آخرین تشریفات ثبت جهانی خود را در کشور سوئیس می گذراند و در سال آینده اولین محصول انحصاری بنده در سرتاسر جهان خواهد بود.