پنج شنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۹
  • گواهینامه سخنرانی با موضوع نگرشی دیگر به موسیقی در قرون وسطی

    گواهینامه پذیرش، انتشار و سخنرانی با موضوع "نگرشی دیگر به موسیقی در قرون وسطی" در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در دانشگاه استانبول در کشور ترکیه.

  • گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی

    گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی از دانشگاه استانبول در کشور ترکیه.

نگرشی دیگر به موسیقی در قرون وسطی

نگرشی دیگر به موسیقی در قرون وسطی

نویسنده: محمدرضا طاهرخانی

چکیده

در رابطه با قرون وسطی عموما ذهنیت ای منفی بین همگان قالب است، اما حقایق درباره ی موسیقی در آن عصر با این دیدگاه تناسبی ندارد. موسیقی در قرون وسطی نه تنها دوران بدی را سپری نکرد، بلکه برعکس خیلی از رشته های دیگر، هموار ترین راه را در زمینه شکوفایی پیمود. با بررسی علمی موسیقی ای که در آغاز این عصر وجود داشته است، روندی که در خلال آن در راستای شکوفایی پیموده شده و در نهایت موسیقی ای که در انتهای عصر در این سیر تکامل شکل گرفته بود، بر اساس اقتضای زمانی و امکانات اجتماعی موجود در آن عصر، ملاحظه خواهد شد که از عصری که در همه جا از آن عصر ظلمت یاد می شود، چگونه برای رشته ی موسیقی عصری سراسر روشنایی بوده است.

مقدمه

شرایط اجتماعی در قرون وسطی برای عموم جامعه دارای خفقان های زیادی بوده است، خیلی از رشته ها در آن عصر نابود شده اند، برخی دیگر متوقف شده و خیلی های دیگر نتوانستند آن طور که باید تکامل یابند. چرا که گاهی چنان فشاری از ناحیه کلیسا روی اقشار مختلف جامعه حاکم بود که کمترین امکانی برای هر نوع شکوفایی ای که کلیسا خواستار آن نبود وجود نداشت و در صورتی که کسی کوچکترین اقدامی در انجام دادن این چنین مسائلی می کرد، برای آن فرد می توانست عواقب ای شدید مثل مرگ را به دنبال داشته باشد. اما رشته هایی مانند موسیقی به دلایلی از این فشار مصون بوده و توانستند، حمایت کامل کلیسا را به دست بگیرند و در راستای سیر تکامل خود، از امکانات موجود نهایت بهره را ببرند. به تناسب جمیع جوانب در آن عصر و حمایت کلیسایی که خود یکی از اصلی ترین دشمنان موسیقی نیز قلمداد می شد، می توان گفت رشته ی موسیقی با تلاش موسیقی دانان، رشدی خیره کننده را در آن دوران به ارمغان آورده است. در این مقاله سعی بر آن خواهد شد که با توجه به مباحث فنی موسیقی مانند تئوری، هارمونی، کنترپوان، فرم و… ، همین طور با بررسی شرایط اجتماعی آن دوران، به تناسب حجم این مقاله، به بررسی دقیق این تحولات از آغاز تا پایان این عصر بپردازیم و این ادعا را از لحاظ علمی، منطقی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم.